آنچه آینده‌ی ما را می‌سازد؛و از آن غـــافلیم!

وجود ما با تضادهای درونش که ناشی از این آگاهی دورگه‌ میان کنش و واکنش است، می‌تواند لزوماً‌ در عذاب نباشد. می‌شود لزوماً و همیشه در حال انتخاب بین این دو نباشیم. دو سطح از آگاهی در درون ما لزوماً ناسازگار نیستند.
این دو سطح می‌توانند با هم حضور داشته باشند اما برای گذار درست از یک سطح به دیگری، باید واقف بود که فقط قسمت کمی از آنچه که به‌عنوان «آگاهی» می‌شناسیم از کنش‌های آگاهانه‌ی ما شکل گرفته است. بیشتر این آگاهی و یا «خود» از واکنش‌هایی که در بسیاری از مواقع نسبت به آن‌ها کم‌توجه هستیم در حال شکل گرفتن است.

more

درسـا؛ در مسیر توسعه‌ی سبک زندگی آینده

حرف زدن درباره‌ی برند دیگر تازگی قبل را نداشت؛ برند، استاندارد و رفتاری‌ست که باید داشته باشیم و به نظرمان رسید که با رعایت این استانداردها هرقدر هم مرزهای تغییر را درنوردیده باشیم هنوز کار ویژه‌ای انجام نداده‌ایم که در قبال آن انتظار ویژه‌ای هم از مخاطبانمان داشته باشیم! بنابراین به این نتیجه رسیدیم که باید حرف‌های تازه‌ای بزنیم و به درون زندگی مردم وارد شویم.

more